Zahájení školního roku 2021/2022

26.08.2021 14:23

Vážení rodiče, milí žáci,

slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září 2021 v 8:05 hod. na prostranství před školou.

Po úvodních slovech pana starosty a paní ředitelky se žáci 1. třídy odeberou s paní učitelkou Žouželkovou a se svými rodiči do budovy školy.

Ostatní žáci vstoupí do školy za doprovodu třídních učitelek.

Všichni učitelé, rodiče a ostatní přítomní si při vstupu do školní budovy nasadí respirátor, žáci roušku nebo respirátor a použijí dezinfekci rukou.

Žáci 2. – 9. ročníku podstoupí ve třídě testování antigenním testem. Po dobu testování budou mít žáci ochranu úst a nosu, kterou si ve třídě po negativním výsledku testu mohou sejmout. Žáci 1. ročníku se budou testovat ve čtvrtek 2. 9. 2021.

Další testování proběhne v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021.

NETESTUJÍ se žáci, kteří doloží výsledek testu z oficiálního testovacího místa (antigenní test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dnů), mají 2 týdny od dokončení očkování proti Covid-19 nebo prodělali v posledních 180 dnech nemoc Covid – 19 – nutné doložit potvrzením od lékaře nebo certifikátem z očkovacího centra (lze zaslat předem na e-mail  třídní učitelky).

Žák, který testování odmítne, musí mít respirátor po celou dobu vyučování ve všech prostorách školy, stravuje se odděleně od ostatních žáků, v hodinách hudební výchovy nezpívá a neúčastní se aktivně tělesné výchovy v tělocvičně. Ostatní žáci nosí roušku/respirátor pouze ve společných prostorách školy.

Vyučování:

1. 9. 2021 – 1. ročník – ukončení cca v 9:00 hod., žáci odejdou ze školy s rodiči,

2. – 9. ročník – vyučování bude ukončeno v 9:00 – 9:30 hod.

2. 9. 2021 – 1. – 5. ročník – ukončení v 11:35 hod.,

            6. – 9. ročník – ukončení v 12:25 hod.

3. 9. 2021 – vyučování podle rozvrhu

 

Školní družina bude v provozu od 2. 9. 2021 (včetně ranní ŠD) – aby dítě mohlo být zařazeno do ŠD, musí přinést vyplněný zápisní lístek podepsaný zákonným zástupcem (děti je obdrží 1. 9.).

 

Připomínáme, že obědy je třeba si nahlásit na tel. 461 329 190 nebo 731 449 261.

 

Zpět