Představujeme naší školu 

 

    Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy

je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Městečko Trnávka. Zahrnuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a odloučená pracoviště mateřskou školu a školní jídelnu – výdejnu.  V čele školy stojí ředitel, který byl do funkce jmenován na základě konkurzu v roce 2008 a potvrzen v roce 2013.

      Základní školu dnes navštěvují děti z okolních 16-ti obcí. Do šesté třídy přicházejí žáci ze základní školy z Vranové Lhoty, která je pouze do páté třídy.

      V hlavní budově („původní škola“) jsou v 1. patře umístěny čtyři třídy prvního stupně  se sborovnou a skladem. V přízemí této budovy je učebna 1. stupně s interaktivní tabulí, oddělení školní družiny a herna pro školní družinu, která vznikla z bývalé tělocvičny. Tato se dále využívá jako herna pro stolní tenis, nebo na zájmovou tělesnou výchovu, nebo jako noclehárna.

     Třídy druhého stupně jsou umístěny v přístavbě školy, kterou se do školy vstupuje. Šatna pro žáky se nachází ve vestibulu přístavby a je vybavena kovovými uzamykatelnými šatními skříňkami. V přízemí přístavby jsou východy do školní jídelny, do sportovní haly, do hlavní budovy a nouzový východ. Do prvního patra vedou dvě schodiště. Prostor pod jedním využívá školník jako nářaďovnu pro zahradní nářadí, prostor pod druhým schodištěm je průchozí a vytváří átrium.

      V přízemí přístavby je jedna učebna prvního stupně, dvě učebny druhého stupně a odborné učebny. Fyzikálně-chemická odborná učebna vybavená dataprojektorem, laboratorními stoly a lavicemi s rozvody. Odborná učebna výtvarné výchovy. Dále zde jsou kabinety fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, kabinet vedení školy a sklad učebnic.

     V prvním patře přístavby školy se nachází 2 učebny druhého stupně, ředitelna, kancelář zástupce ředitele, kancelář ekonomky, sborovna a odborné učebny. Dvě odborné učebny cizích jazyků – němčiny a angličtiny s interaktivními tabulemi vybavené akustickými soustavami pro přímý poslech, učebna hudební výchovy s klavírem, klávesami a dataprojektorem, učebna informatiky s 19-ti počítači, dataprojektorem a ozvučením, cvičná kuchyně se 2 sporáky a školní dílny. Učebny 2 stupně jsou vybaveny televizí a DVD přehrávačem.

     Sportovní hala se školní jídelnou je přímo napojena chodbou na školu. Hala má rozměry 35 x 18 metrů, tři šatny, nářaďovnu, galerii a kabinet pro vyučujícího tělesné výchovy. Je vlastnictvím obce a škola ji využívá v dopoledních a brzkých odpoledních hodinách k výuce tělesné výchovy. Škola i sportovní hala je vytápěna pomocí plynových kotlů. Budovy školy i sportovní hala plně vyhovují provozu školy. 

     Školní jídelna svým vybavením a parametry plně vyhovuje požadavkům školy a odpovídá normám Evropské unie.

     Mateřská škola je po komplexní rekonstrukci v létě 2012. V rámci rekonstrukce došlo k zateplení budovy a výměně oken, byla provedena komplexní rekonstrukce elektroinstalace a změna způsobu vytápění a ohřevu teplé vody. Škola je vytápěna a získává teplou vodu tepelným čerpadlem, které čerpá energii ze 2 takřka 130 metrových vrtů. V rámci rekonstrukce byly ve třídách položeny nové koberce a linoleum, vyměněny umývadlové baterie a do malého oddělení byl zakoupen nový sedací nábytek pro děti. O prázdninách roku 2014 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení a umýváren v 1. patře, o prázdninách roku 2015 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení a umýváren v přízemí a o prázdninách v roce 2016 bylo z důvodu požární bezpečnosti zrekonstruováno schodiště do 1. patra.

     V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů pracuje při škole školská rada.

     Ve škole velmi aktivně pracuje SRPŠ. Jeho výbor, ve kterém má každá třída svého zástupce, připravuje pravidelně celou řadu kulturních a sportovních akcí pro žáky a jejich rodiče ve škole i v obci. Současně se podílí na financování pitného režimu žáků školy a na financování některých školních akcí.