Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy

je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Městečko Trnávka. Zahrnuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a odloučená pracoviště, mateřskou školu a školní jídelnu – výdejnu.  V čele školy stojí ředitelka, která byla do funkce jmenována na základě konkurzu v roce 2020.

      Do školy dochází děti nejen ze všech obcí spadajících pod OÚ Městečko Trnávka, ale také z Rozstání, Radkova, Vranové Lhoty, Linhartic, Moravské Třebové, Bezděčí nebo Unerázky. 

 

Našim žákům nabízíme:

 • třídy s počtem do 20 žáků,
 • kvalifikovaný pedagogický sbor,
 • spolupráci MŠ a ZŠ – plynulý přechod předškoláků do 1. třídy,
 • příjemné a bezpečné prostředí, moderní vybavení učeben,
 • výuku AJ od 1. ročníku, 
 • individuální přístup, péči o žáky se speciálními potřebami, pravidelné doučování v případě potřeby, péče o žáky s odlišným mateřským jazykem,
 • podporu pracovníků poradenského pracoviště, školního preventisty, výchovného a kariérového poradce,
 • zaměřujeme se na rozvoj čtenářské, informační, matematické a finanční gramotnosti,
 • pravidelný bezplatný plavecký výcvik v plavecké škole v Mohelnici pro žáky 3. a 4. ročníku,
 • lyžařské výcviky pro žáky všech ročníků ve dvou kurzech,
 • odborné učebny pro výuku fyziky/chemie, anglického a německého jazyka, školní kuchyňku,   
 • výuku TV ve sportovní hale,
 • možnost zapůjčení knih ve školní knihovně,
 • školní družinu pro žáky 1. – 3. ročníku, pro žáky 4. ročníku v případě volných míst,
 • možnost stravování ve školní jídelně,
 • odpolední zájmovou činnost – kroužky vedené pedagogickými pracovníky dle aktuální nabídky pro školní rok, výuku náboženství
 • přímo ve škole ve spolupráci se ZUŠ Moravská Třebová možnost výuky hry na klavír a dechové nástroje, výtvarný kroužek,
 • ve spolupráci se SRPŠ organizaci akcí pro děti – lampionový průvod, oslavy dětského dne, maškarní karneval,…
 • exkurze, poznávací zájezdy
 • pro starší žáky zahraniční poznávací zájezdy
 • možnost účastnit se výukových, sportovních a výtvarných soutěží
 

 

Spolupracujeme:

 • s Obcí Městečko Trnávka
 • s obecní knihovnou
 • s Městskou knihovnou Ladislava z Boskovic Moravská Třebová
 • se spolkem TRNKA Městečko Trnávka
 • se STOLÍSTKEM Linhartice
 • se ZUŠ Moravská Třebová
 • s DDM Moravská Třebová 

 

Jsme zapojeni do projektů:

Ovoce do škol

Mléko do škol

OP JAK - Šablony IV.

MAP MTJ