Školní družina je složena ze 2 oddělení.

          1. oddělení - pro žáky 1. a 2. třídy - vychovatelka  Lenka Stejskalová

          2. oddělení - pro žáky 3. a 4. třídy - vychovatelka Petra Kroupová, Dis

 

FOTOGALERIE :    www.rajce.idnes.cz/zstrnavka/album/skolni-druzina

Vystoupení pro důchodce 2023 youtu.be/wyBejmU_gZM

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Vnitřní řád ŠD 2023

stanovení úplaty ŠD 2024

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD

Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy

Městečko Trnávka 103,  PSČ 569 41, tel. 461 329 122, 736 629 814 ,mail -  zs.mtrnavka@mtr.cz 

 

                          Městečko Trnávka dne 31. srpna 2023

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, a to na základě vyplněných žádostí v písemné přihlášce a splněných kriterií pro přijetí, s ohledem na kapacitu ŠD 50 žáků ve dvou odděleních.

 

Kriteria pro přijetí do ŠD:

 • žák/žákyně 1. a 2. ročníku – 5 bodů
 • žák/žákyně 3. ročníku – 4 body
 • žák/žákyně 4. ročníku – 3 body
 • žák/žákyně 5. ročníku – 2 body
 • dojíždějící žák/žákyně – 1 bod
 • oba zákonní zástupci zaměstnaní – 1 bod (tuto skutečnost je třeba doložit čestným prohlášením zákonného zástupce)

 

V případě rovnosti bodů, je do ŠD přijat žák/žákyně nižšího ročníku.

 

 

Úplata ve školní družině 2023  - směrnice

 

 

Vnitřní řád školní družiny - výpis

 

Provoz školní družiny:      ranní činnost          6,30 –   8,00 hodin

                                             odpolední činnost 11,30 – 16,00 hodin

 • Školní družinu mohou navštěvovat pouze přihlášení žáci stravující se ve školní jídelně.
 • Zákonní zástupci si mohou vyzvednout žáka z družiny do 13,25 hodin. V době           13,30 – 14,40 hodin probíhá hlavní činnost, často mimo školní družinu nebo mimo budovu školy a odchody žáků nejsou možné (škola zavřena, nedozvoníte se).
 • Pokud se žák nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit vycházek se školní družinou, které probíhají v době od 13,30 – 14,40 hodin téměř denně, musí odejít ze školní družiny do 13,20 hodin, aby neomezoval pobyt venku ostatním žákům.
 • Na odpolední a sportovní činnosti se mohou žáci převléct do vhodného oblečení, které mají uloženo v šatních skříňkách.
 • Žák si do školní družiny nesmí nosit vlastní hračky, pokud není dohodnuto s vychovatelkou jinak.
 • Při úmyslném poškození hračky nebo pomůcky bude škola vyžadovat po rodičích náhradu.
 • Do ŠD nesmí žáci nosit mobilní telefon. Mohou jej mít uložen v šatní skříňce v šatně.
 • Bez písemné omluvenky nebude žák /žákyně/ uvolněn ze školní družiny dříve než má uvedeno na zápisním lístku.
 • V rámci doplňkové činnosti školní družiny mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky.             Do kroužků, které probíhají v budově školy, odcházejí žáci samostatně. Jestliže kroužek probíhá mimo školní budovu, musí zákonní zástupci doplnit zápisní lístek o dobu odchodu a o způsob zajištění doprovodu na kroužek
 • Zákonní zástupci nebo jiný doprovod do třídy školní družiny nemají povolený vstup. Po ohlášení vyčkají na žáka v šatně.
 • Pokud žák bude ve školní družině opakovaně porušovat vnitřní řád školní družiny nebo školní řád, může být ze školní družiny vyloučen.
 • Příspěvek za docházku do školní družiny je stanoven vnitřní směrnicí ve výši 150,- Kč a je splatný do posledního dne v předcházejícím měsíci u účetní školy.
 • Telefonní kontakt na školní družinu – pevná linka 461 329 622, mobil 731 257 524.

 

Mgr. Jolana Sejbalová, ředitelka školy

Návratka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Příjmení a jméno  ……………………………………………………………………………….

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a/ s Vnitřním řádem školní družiny ZŠ a MŠ Městečko Trnávka, okres Svitavy.

 

V……………………………… dne ………………………

                                                                                                  …………………………………

zákonný zástupce