Školní družina je složena ze 2 oddělení.

          1. oddělení - pro žáky 1. a 2. třídy - vychovatelka Marta Slechanová

          2. oddělení - pro žáky 3. a 4. třídy - vychovatelka Petra Kroupová

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD

 

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny 50 žáků ve 2 odděleních.

Kritéria pro přijetí do ŠD:

·         žák 1. a 2. ročníku – 5 bodů

·         žák 3. a 4. ročníku – 3 body

·         dojíždějící žák – 1 bod

 

Pokud nastane rovnost počtu bodů, má při přijetí do ŠD přednost žák z nižšího ročníku.

 

STANOVENÍ ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

 

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji

ke dni 1. 9. 2020 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 100,- měsíčně.

 

Úplata ve školní družině - směrnice

 

 

Vnitřní řád školní družiny - výpis

 

         Provoz školní družiny:          ranní činnost                6,30 –   8,00 hodin

                                                                     odpolední činnost       11,30 – 16,00 hodin

 
 • Školní družinu mohou navštěvovat pouze přihlášení žáci stravující se ve školní jídelně.

 • Zákonní zástupci si mohou vyzvednout žáka z družiny do 13,25 hodin. V době 13,30 – 14,40 hodin probíhá hlavní činnost, často mimo školní družinu nebo mimo budovu školy a odchody žáků nejsou možné (škola zavřena, nedozvoníte se).

 • Pokud se žák nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit vycházek se školní družinou, které probíhají v době od 13,30 – 14,40 hodin téměř denně, musí odejít ze školní družiny do 13,20 hodin, aby neomezoval pobyt venku ostatním žákům.

 • Na odpolední a sportovní činnosti se mohou žáci převléct do vhodného oblečení, které mají uloženo v šatních skříňkách.

 • Žák si do školní družiny nesmí nosit vlastní hračky, pokud není dohodnuto s vychovatelkou jinak.

 • Při úmyslném poškození hračky nebo pomůcky bude škola vyžadovat po rodičích náhradu.

 • Do ŠD nesmí žáci nosit mobilní telefon. Mohou jej mít uložen v šatní skříňce v šatně.

 • Bez písemné omluvenky nebude žák/žákyně/ uvolněn ze školní družiny dříve než má uvedeno na zápisním lístku.

 • V rámci doplňkové činnosti školní družiny mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky. Do kroužků, které probíhají v budově školy odcházejí žáci samostatně. Jestliže kroužek probíhá mimo školní budovu musí zákonní zástupci doplnit zápisní lístek o dobu odchodu a o způsob zajištění doprovodu na kroužek.

 • Zákonní zástupci nebo jiný doprovod do třídy školní družiny nemají povolený vstup z důvodu zvýšených hygienických opatření. Po ohlášení vyčkají na žáka v šatně.

 • Pokud žák bude ve školní družině porušovat vnitřní řád školní družiny nebo školní řád, může být ze školní družiny vyloučen.

 • Příspěvek za docházku do školní družiny je stanoven vnitřní směrnicí ve výši 100,- Kč a je splatný do 28. dne v předcházejícím měsíci u účetní školy.

 • Telefonní kontakt na školní družinu – pevná linka 461 329 622, mobil O2 731 257 524.

 

Mgr. Jolana Sejbalová

ředitelka školy v.r.

Návratka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Příjmení a jméno ……………………………………………………………………………….

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a/ s Vnitřním řádem školní družiny ZŠ a MŠ Městečko Trnávka, okres Svitavy.

 

V……………………………… dne ………………………

                                                                                                        …………………………………

zákonný zástupce