Zapojení školy do projektů

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva Šablony II

Ovoce a zelenina do škol

 

Ovoce a zelenina do škol

LAKTEA, obecně prospěšná společnost, je schváleným dodavatelem a zajišťuje dodávky v rámci projektu "OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL" pro základní školy v celé České republice.
Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

Cílem projektu "Ovoce a zelenina do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí,  zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. 

Školy by se na změnu stravovacích návyků žáků měly zaměřit především v rámci svých doprovodných opatření, a to jak ve výuce, tak při realizaci tematicky zaměřených akcí.
Projekt "Ovoce a zelenina do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%.

Podpora je poskytována na:

* čerstvé ovoce a zeleninu

* balené čerstvé ovoce a zeleninu (např. upravené krájením nebo strouháním), pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla

* balené ovocné a zeleninové šťávy a ovocné protlaky pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty, avšak jejich podíl může činit nejvýše 25% celkového počtu dodaných produktů

Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Exotické ovoce lze dodávat pro zpestření a rozšíření znalostí. Podíl produktů pocházející ze zemí mimo Evropskou unii v průběhu příslušného školního roku může činit nejvýše 10% celkového počtu produktů dodávaných do základních škol, v rámciprojektu Ovoce a zelenina do škol.

S přihlédnutím k výživovému doporučení Ministerstva zdravotnictví pro obyvatele ČR, se upřednostňují: jablka, hrušky, švestky, kedlubny, karotka, okurky salátové, ředkvičky, hrachové lusky a listové saláty. 

Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem "Ovoce a zelenina do škol".

Četnost dodávek závisí na celkovém počtu přihlášených škol, resp. dětí.

 

DOPROVODNÁ OPATŘENÍ

Součástí projektu Ovoce a zelenina do škol jsou od 1. 8. 2014 na základě Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. v platném znění nově i Doprovodná opatření, která jsou určena pro žáky zapojené do tohoto projektu.

LAKTEA v rámci snazšího zavedení nového programu upřednostnila Doprovodná opatření formou Ochutnávkových košů (ovoce, zelenina, mix), které škole budou dodány bez účasti přednášejícího, avšak společně se vzdělávacím materiálem. Zároveň připravila speciální Žákovské knížky, které kromě běžného obsahu přinášejí také informace o zdravém životním stylu a prospěšnosti konzumace ovoce a zeleniny.
Realizace exkurzí, odborných přednášek, vybavení pozemků apod. je velmi komplikovaná především z hlediska financování a daňových podmínek, přesto ale budeme pracovat dále na těchto možnostech a v budocnu jistě i o tyto formy Doprovodných opatření naší nabídku rozšíříme.

Škola má v rámci registrované sekce přidělený počet bodů, které může vyčerpat. Dle objednávky školy dodá Laktea vybrané doprovodné opatření v nejbližším možném termínu, nejlépe s následující dodávkou produktů v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, a to zcela ZDARMA.

Škola se zavazuje potvrdit převzetí Doprovodného opaření - dodací list a následně Potvrzení školy o provedených Doprovodných opatřeních včetně počtu žáků, kteří se jednotlivých opatření zúčastnili .

Je zcela na rozhodnutí školy, zda, v jakém množství a které nabízené Doprovodné opatření si vybere. Škola za Doprovodná opatření nic nehradí, jsou jí poskytována zcela ZDARMA. Dopravu, DPH apod. hradí žadatel, tzn. Laktea (není-li předem dohodnuto jinak, např. v případě zájmu školy o exkurzi s tím, že si např. náklady na dopravu uhradí sama a v rámci Doprovodných opatření bude zaplaceno např. vstupné).

Počet nabízených Doprovodných opatření může být omezen. Laktea se vynasnaží všem školám, se kterými má uzavřenou smlouvu, vyhovět, a to i přes časovou tíseň a finanční náročnost.

 


Dotkněte se inovací