Zápis do 1.třídy

24.01.2024 12:37

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro šk.rok 2024/25 proběhne v úterý 16.dubna 2024  od 14,00 do 16,00 v budově 1.stupně ZŠ.

Obecné informace

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky  je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu, na což má právo.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Co je nutné u zápisu doložit:

  1.  rodný list dítěte 
  2. občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště

Jak požádat o odklad školní docházky?

Pokud budete pro Vaše dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutno o tento odklad žádat již v den zápisu. Přítomnost dítěte není podmínkou.

  1. Zprávu z pedagogicko-psychologické poradny
  2. Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formulář Zadost_o_odklad_povinne_skolni-_vzor.doc (30,5 kB)

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout?

Nástup do školy znamená pro dítě počátek nové životní fáze – ze světa her vstupuje do světa povinností. Pro zvládnutí role školáka je důležitá školní zralost. Velice bychom ocenili, kdybyste u svých dětí rozvíjeli v období do nástupu školní docházky následující schopnosti a dovednosti: Dítě by mělo být schopno vydržet určitou dobu bez rodiny a plnit úkoly podle pokynů učitele, mělo by umět správně vyslovovat většinu hlásek, srozumitelně vyprávět, znát pravidla slušného chování, nemělo by mít potíže se základní sebeobsluhou, mělo by vydržet soustředit se na 1 činnost a tuto činnost také dokončit (asi 10 – 15 minut), mělo by umět správně držet tužku, kreslit jednoduché obrázky, modelovat, stříhat. Před nástupem do školy nemusí dítě umět číst, psát a počítat, vše se bude teprve učit. Vhodné je však čtení pohádek, zpívání písniček, rozmlouvání, trpělivé odpovídání na jeho otázky. To je nejlepší průpravou před školou, která se mnohonásobně vyplatí.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky  je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu, na což má právo.
Zpět