Školní poradenské pracoviště

 

Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí zástupce ředitele, výchovný poradce a speciální pedagog. Činnost školního poradenského pracoviště    se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. Dále také poskytují metodickou a konzultační podporu žákům a jejich zákonným zástupcům a vytváří konzultační tým pro poradenské pracovníky školy.

Ředitelství školy

ředitel: Mgr. Jolana Sejbalová

zástupce ředitele: Mgr. Radek Pilař

konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 7:00 do 13:00 po předchozí dohodě

konzultace lze domluvit prostřednictvím e-mailu: zs.mtrnavka@mtr.cz nebo telefonicky na tel.:461 329 122 či osobně

Ředitel školy zabezpečuje a koordinuje poradenské služby na škole. Řeší případné krizové situace, komunikuje s dalšími orgány a poradenskými zařízeními. Řeší opakované a hrubé přestupky vůči školnímu řádu a jiné konfliktní situace ve škole. Spolupracuje a konzultuje s učiteli vedení a péči o žáky s podpůrnými opatřeními. Řeší zvýšenou a neomluvenou absenci žáků. Komunikuje s pedagogy, rodiči a žáky při jejich problémech a pomáhá s jejich řešením.

Pedagog s rozšířenou kompetencí pro spec. pedagogiku

Mgr.  Ludmila Šimečková

konzultační hodiny: po domluvě

konzultace lze domluvit prostřednictvím e-mailu: zs.mtrnavka@mtr.cz nebo telefonicky na tel 461 329 623 či osobně

Vyhledává a pomáhá připravovat podmínky pro vzdělávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a koordinuje péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu. Věnuje se realizaci strategie vedoucí k odstranění či zmírnění výukových problémů a reedukační činnost s žáky na 1.stupni.

Výchovný poradce, osoba pověřená komunikací se školskými poradenskými zařízeními, vedoucí školního poradenského pracoviště

Mgr. Alena Popelková

konzultace lze domluvit prostřednictvím e-mailu: vp.mtrnavka@mtr.cz nebo telefonicky na tel 461 329 621 či osobně

Poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, informace o možnostech studia a zaměstnání. Vyhledává a pomáhá připravovat podmínky pro vzdělávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost. Sleduje žáky s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledá způsoby řešení problému. Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole, řeší opakované a hrubé přestupky vůči školnímu řádu. Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům.

Preventista

Mgr. Erich Kalous

konzultace lze domluvit prostřednictvím e-mailu: kalous@zsmtrnavka.cz nebo telefonicky na tel 461 329 621 nebo 461 329 623 či osobně

Vytváří preventivní strategii a krizový plán školy. Ve spolupráci s ostatními pedagogy se podílí na tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu. Zpracovává systém výkaznictví v prevenci a provádí dotazníková šetření v této oblasti. Věnuje se sledování rizik a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení. Poskytuje přímou pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti rizikového chování. Spolupracuje s poradenskými zařízeními, dalšími institucemi a odborníky.

Ostatní pedagogičtí pracovníci školy

Konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí dohodě prostřednictvím e-mailů, telefonicky nebo osobně.

Činnosti školního poradenského pracoviště

Na Základní škole a mateřské škole Městečko Trnávka, okres Svitavy,  je zřízeno školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) za účelem kvalitního vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogům školy, školám nebo školským zařízením. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu.

Za poskytování poradenských služeb na škole odpovídá ředitel školy, za činnost školního poradenského zařízení zástupce ředitele školy. Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy a podílí se na zajištění výchovného poradenství. Služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními, se kterými škola spolupracuje.

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj žáků,

naplňování vzdělávacích potřeb, rozvíjení schopností, dovedností a zájmů žáků,

vytváření vhodných podmínek pro integrace a inkluze žáků se zdravotním postižením a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro žáky národnostních menšin, cizinců,

poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

podpoře vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

poskytnutí kariérového poradenství,

poskytnutí průběžné a dlouhodobé péče o žáky s nedostatečným prospěchem a jeho snižování,

včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

řešení výukových a výchovných problémů,

předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

průběžnému vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

metodické podpoře učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Poskytování poradenských služeb

Škola poskytuje bezplatně dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům poradenské služby. Podmínkou poskytnutí speciálně pedagogické nebo psychologické poradenské služby je písemný souhlas žáka a v případě žáka, který má zákonného zástupce také jeho zástupce.

Podmínkou poskytnutí poradenských služeb je spolupráce žadatele. Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

Pravidla pro poskytování poradenských služeb školou

Při poskytování poradenských služeb škola:

dodržuje účel a etické zásady poskytování poradenských služeb,

poskytuje zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, které jsou výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky,

vychází z individuálních potřeb žáka, podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu začleňování,

sleduje a vyhodnocuje poskytování navržených podpůrných opatření žáka,

informuje žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou,

poskytuje žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb,

spolupracuje s jinými školami a školskými zařízeními.

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

Základní škola spolupracuje s PPP Ústí nad Orlicí, SVP Alfa Svitavy, OSPOD Moravská Třebová.