STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Podle § 123, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákony) v platném znění a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

stanovuji

ke dni 1. 9. 2021 výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole takto:

úplata/měsíc

 

200 Kč

dítě s neomezenou celodenní docházkou

130 Kč

dítě s pravidelnou polodenní docházkou, s pravidelnou docházkou pouze 2 (3) dny v týdnu (§6 odst. 4 vyhlášky 14/2005 Sb.)

0 Kč

dítě plnící povinné předškolní vzdělávání před nástupem do základní školy

(Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.)

 

Osvobozen od úplaty je pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy:

 1. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 2. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo,
 4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

 

Osvobozen od úplaty na základě individuálního posouzení ředitelkou mateřské školy může být:

 1. Zákonný zástupce dítěte, které MŠ nemůže navštěvovat z důvodu dlouhotrvající nemoci v délce trvání přesahující celý 1 kalendářní měsíc.
 2. Zákonný zástupce dítěte, které MŠ nenavštěvuje v období letních prázdnin v měsíci červenci a srpnu, kdy je provoz MŠ omezen.

 

Snížení úplaty

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část stanovené výše úplaty.

Úplata je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín.

 

V Městečku Trnávce dne 13. 6. 2021

    Mgr. Jolana Sejbalová

           ředitelka školy

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Městečko Trnávka

KRITÉRIA:

1. Trvalý pobyt v obci Městečko Trnávka, v případě cizinců místo pobytu v obci Městečko Trnávka.          3 body

2. Plnění povinného předškolního vzdělávání.                                                                                     2 body

3. Dosažení 3 let věku před začátkem školního roku.                                                                           1 bod

4. Sourozenec v mateřské škole.                                                                                                       1 bod

Pozn. V případě, že uchazeč splňuje kritérium č. 2, nezapočítává se bod za kritérium č. 3.

 

V případě shodného počtu bodů u uchazečů, bude rozhodovat losování.

 

Provoz MŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Úvodní informace:

 • Mateřská škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu.
 • Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nošení hygienických roušek v prostorách školy není povinné. V případě změny budou zákonní zástupci informováni.
 • Nošení hygienických roušek je povinné v hromadné dopravě (autobusy, vlaky).
 • V případě výskytu onemocnění COVID-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených krajskou hygienickou stanicí zákonné zástupce dětí. Učiní tak prostřednictvím webových stránek školy a letáčkem na nástěnce v MŠ.
 • Ve školním roce 2020/2021 bude vždy pečlivě zvažována účast dětí školy na akcích, kde dochází ke kontaktu s větším množstvím dalších účastníků (kino, divadlo, výlety apod).

Hygienická pravidla:

 • Před vstupem do šatny každé dítě, zaměstnanec, zákonný zástupce, návštěvník školy použije dezinfekci umístěnou u vchodových dveří. Děti následně s pomocí paní učitelek dodržují hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • V případě, že dítě při příchodu do školy vykazuje příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod. – dále jen příznaky onemocnění) dítě není přebráno učitelkou MŠ a vpuštěno do třídy. Zákonný zástupce je povinen dítě odvést a řídit se dalšími pokyny, které obdrží.
 • V případě, že se u dítěte vyskytnou příznaky onemocnění během pobytu ve škole, je dítě s nasazenou rouškou umístěno do izolace. Zde počká do doby, než si je zákonný zástupce, který je neprodleně telefonicky kontaktován, vyzvedne.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou chronického nebo alergického původu, je umožněn vstup do školy pouze v případě, že zákonný zástupce odevzdá lékařské potvrzení. Toto potvrzení se odevzdává pouze jednou.
 •  

Školní stravování, pitný režim:

 • Dětem je veškeré jídlo a nápoje včetně příborů servírováno.
 • Až do odvolání škola pozastavuje poskytování společného pitného režimu v podobě nápojů v nádobách. Pitný režim zajistí učitelky MŠ individuálně za dodržení hygienických opatření.

Distanční výuka:

 

 • Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Distanční výuku škola poskytuje v případě, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Podmínky a způsob distanční výuky budou součástí aktualizovaného školního řádu.                                                                                                                

 

Platnost ode dne: 1. 9. 2020                                           Mgr. Jolana Sejbalová

                                                                                                 ředitelka školy

 

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy.

Zdarma je ke stažení na www.ebook.hanaotevrelova.cz 

Obsahuje ucelené informace:
 • co by mělo dítě před nástupem do školy umět
 • jaké jsou možnosti přípravy předškoláka
 • kdy s přípravou na školu začít
 • kdy je vhodný odklad školní docházky
 • jakou školu vybrat...
Proč jsem ho napsala? 
 • informovaný rodič je chápající a podporující rodič
 • rodiče nejsou odborníci, proto potřebují návod a podporu
 • reaguji na časté dotazy, na které se rodiče ptají...
Co získáte Vy a rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu?
 • předně už samotný e-book zdarma, který obsahuje nejen obecné informace, ale také příběhy z praxe
 • stažením e-booku také možnost získávat nové a praktické informace
 • pokud si rodiče stáhnou e-book přes svůj e-mail, mohou se následně ptát na vše, co je o přípravě a školní zralosti zajímá
 • získají přístup na mé webové stránky www.hanaotevrelova.cz, kde jsou další informace i pro rodiče školáků... 
 

 

 

Co děti potřebují do MŠ

Vždy čisté, pohodlné a praktické oblečení do třídy, které dítěti nebude bránit v pohybu při hrách, cvičení, může se stát, že se dítě ušpiní při výtvarných a pracovních činnostech (tepláky, legíny nebo jen punčochy, tričko, mikinu – dle počasí)

Vždy je třeba mít ve skříňce náhradní oblečení do třídy v případě nehody, polití sebe nebo kamaráda (i náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky)

Přezůvky do třídy – nejlépe klasické papuče (ne pantofle ani gumové „kroksy“, přezůvky musí mít pevnou patu z důvodu bezpečnosti, nejlépe bez tkaniček-tkaničky pouze ze zdravotních ortopedických důvodů)

Oblečení a obuv určené k pobytu venku s ohledem na roční období a aktuální počasí (volte oblečení pohodlné a pevnou sportovní obuv,                v blátivém počasí např. Gumáky - počítejte s tím, že se dítě ušpiní, proto je lépe volit oblečení starší)

Pyžamo (pro děti, které budou ve školce v době odpoledního odpočinku)

Pyžamo i papučky je lépe mít podepsané nebo jinak označené, může se stát že si děti při převlékání mohou oblečení nebo přezůvky zaměnit!

Jeden balík papírových kapesníků (prosíme, odevzdejte učitelce ve třídě)

V případě, že si dítě přinese do MŠ hračku z domu, musí to být hračka bezpečná (plyšová hračka na odpočinek), hračky jako peníze, zbraně - meče, pistole,... nejsou vhodné a dítě si je ve třídě nebude moci ponechat. Učitelka nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo stav hračky, šperků a dalších předmětů, které si dítě do MŠ přinese (v případě, že má díte brýle, mělo by s nimi umět zacházet a starat se o ně).                              

Do školky patří pouze děti zdravé (bez rýmy, kašle, teploty), je to ve prospěch dítěte samotného a dětí ostatních jako prevence šíření nemocí. Podávat ve školce dítěti jakékoliv léky je nepřípustné. V případě zranění, vykazování zdravotních obtíží jako teplota nebo alergické reakce vás budeme neprodleně telefonicky informovat...