O Nás

     Mateřská škola se nachází téměř ve středu obce v těsné blízkosti základní školy, školní kuchyně a sportovní haly a tvoří s nimi společné zařízení s názvem Základní škola a Mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy.

     Mateřská škola je v současné době dvoutřídní s celkovou kapacitou 50 dětí a využívá jeden patrový pavilon. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. V přízemí se nachází třída mladších dětí, v patře třída starších dětí – předškoláků. Na jižní straně budovy mateřské školy se nachází prostorná zahrada se vzrostlou zelení opatřená houpačkami, skluzavkami, zahradním domkem pro ukládání nářadí i hraček a dalšími komponenty pro pohybové vyžití dětí. 

 

Rekonstrukce MŠ

     Během letních prázdnin 2012 došlo ke komplexní rekonstrukci mateřské školy. V rámci rekonstrukce došlo k zateplení budovy a výměně oken, byla provedena komplexní rekonstrukce elektroinstalace a změna způsobu vytápění a ohřevu teplé vody. Škola je vytápěna a získává teplou vodu tepelným čerpadlem, které čerpá energii ze 2 takřka 100 metrových vrtů. V rámci rekonstrukce byly ve třídách položeny nové koberce a linoleum, vyměněny umyvadlové baterie a do oddělení mladších dětí byl zakoupen nový sedací nábytek.

     Následně byla v obou třídách rekonstruována i sociální zařízení - umývárny, WC byly kromě istalatérských prací nově upraveny, moderně a vkusně obloženy, opatřeny novým vybavením - umyvadla, toalety, dávkovače na mýdlo, police na ručníky, mezistěny mezi jednotlivými toaletami pro větší soukromí dětí, zrcadla. V první třídě byly nově zřízeny i umyvadlo a toaleta pro potřeby dětí mladších 3 let.

 

Provoz MŠ

     Mateřská škola je v provozu od 6:15 do 16:15 hodin (10 hodin denně).

     Režim dne je stanoven tak, aby respektoval věkové zvláštnosti dětí, jejich potřeby a zároveň vycházel z podmínek a možností mateřské školy. Denní režim tříd je pružný, má dostatečný prostor pro spontánní činnosti, pohybové aktivity, pobyt venku i odpočinek dětí. Je dostatečně variabilní a tím umožňuje rychlou reakci ve vztahu k aktuálním potřebám dětí. V rámci denního programu školy jsou stanoveny pouze pevné vnitřní režimové momenty při podávání jídla, odpočinku a pobytu venku.

Časové vymezení režimu dne

6:15– 8:30 hod.     Scházení dětí a ranní hry dle přání a volby dětí

8:30 –9:00 hod.     Hygiena, dopolední svačina

9:00– 9:30 hod.     Pohybové a herní aktivity

                                 (individuální práce s dětmi)

9:00 – 9:30 hod.     Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní

                                  učení) ve skupinách i individuálně, jazykové

                                  chvilky, smyslové hry, ranní cvičení,

                                  pohybové aktivity

9:45 – 11:45 hod.   Pobyt venku – vycházky, spontánní herní

                                  aktivity, využití zahrady MŠ,…

11:45 – 12:00 hod. Hygiena, oběd

12:00 – 13:45 hod. Odpolední odpočinek (poslech pohádek,

                                   relaxační hudba,…)

14:45 – 14:00 hod. Hygiena, svačina

14:00 – 16:15hod. Odpolední zájmové činnosti, hry dle zájmu dětí,

                                   pohybové aktivity, rozcházení dětí

 Časy aktivit jsou pouze orientační. Od 6:15 do 7:00 hodin se děti ze "SLUNÍČEK" a "BROUČKŮ" schází v 1.oddělení a opět se na stejném místě rozchází , a sice od 14:30 hodin.

 

Výchova a vzdělání

     Naše mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem: "AŤ JE LÉTO NEBO ZIMA, POD CIMBURKEM, TAM JE PRIMA"

     Náš školní vzdělávací program je sestaven podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vychází z podmínek a možností naší mateřské školy, z analýzy současného stavu, respektují tradice mateřské školy, potřeby dětí a požadavky rodičů.

     Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu je členěn do integrovaných bloků společných pro celou MŠ. Motivace vychází ze čtyř ročních období a významných událostí a svátků kalendářního roku.

ŠVP je k nahlédnutí v šatně obou tříd mateřské školy.

 Usilujeme zejména o to:

  • Aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí a příjemnou zkušeností.

  • Aby se všechny děti v mateřské škole cítily spokojené a v bezpečí, protože jen pak se mohou zdravě rozvíjet a efektivně vzdělávat v rámci svých možností.

  • Aby čas strávený v mateřské škole byl zdrojem dobrých základů do života i dalšího vzdělání.

  • Aby výchova a vzdělání bylo postaveno na promyšleném, odborném, ale i lidsky a společensky hodnotném základě.

  • Abychom vytvářeli příznivé materiálně - technické zázemí pro výchovně vzdělávací činnost, stravování i realizaci nadstandardních aktivit.