O nás

Mateřská škola se nachází téměř ve středu obce v těsné blízkosti základní školy, školní kuchyně, sportovní haly a tvoří s nimi společné zařízení s názvem Základní škola a Mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy.

Mateřská škola se skládá ze tří oddělení, z čehož je jedno pracoviště odloučeno. Celková kapacita je 74 dětí. Děti jsou rozděleny do tří tříd podle věku. V původní budově MŠ se v přízemí nachází třída mladších dětí „ Broučci“, v patře třída starších dětí „Sluníčka“, na odloučeném pracovišti (u kostela) naleznete třídu „Sovičky“, která je určen dětem předškolního věku.

Na jižní straně budovy mateřské školy se nachází prostorná zahrada se vzrostlou zelení opatřená houpačkami, skluzavkami, zahradním domkem pro ukládání nářadí i hraček a dalšími komponenty pro pohybové vyžití dětí. Zahradu využívají všechny tři oddělení MŠ.

 

Nabízíme zájmové aktivity:

- lyžařský a plavecký výcvik

- jóga pro děti

- flétna

- všesokolský slet

- kroužek logopedie

 

Spolupracujeme s:

- Obecní knihovna Městečko Trnávka

- TJ Sokol

- SRPŠ

- DDM Moravská Třebová

- ZUŠ Moravská Třebová

- MAP MTJ

 

Provoz MŠ

Mateřská škola je v provozu od 6:15 do 16:15 hodin (10 hodin denně).

Režim dne je stanoven tak, aby respektoval věkové zvláštnosti dětí, jejich potřeby a zároveň vycházel z podmínek a možností mateřské školy. Denní režim tříd je pružný, má dostatečný prostor pro spontánní činnosti, pohybové aktivity, pobyt venku i odpočinek dětí. Je dostatečně variabilní a tím umožňuje rychlou reakci ve vztahu k aktuálním potřebám dětí. V rámci denního programu školy jsou stanoveny pouze pevné vnitřní režimové momenty při podávání jídla, odpočinku a pobytu venku.

Časové vymezení režimu dne

6:15 – 8:00 hod.         Scházení dětí a ranní hry dle přání a volby dětí

8:30 – 9:00 hod.         Hygiena, dopolední svačina

9:00 – 9:30 hod.         Pohybové a herní aktivity (individuální práce s dětmi)

                                    Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení, pohybové aktivity

9:30 – 11:30 hod.     Pobyt venku – vycházky, spontánní herní aktivity, využití zahrady MŠ

11:30 – 12:00 hod.   Hygiena, oběd

12:00 – 12:30 hod.   Vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů

12:00 – 13:45 hod.   Odpolední odpočinek (poslech pohádek, relaxační hudba, ...)

13:45 – 14:00 hod.   Hygiena, svačina

14:00 – 16:15hod.    Odpolední zájmové činnosti, hry dle zájmu dětí, pohybové aktivity, rozcházení dětí

Časy aktivit jsou pouze orientační. Od 6:15 do 7:00 hodin se děti ze "SLUNÍČEK" a "BROUČKŮ" schází v 1. oddělení (přízemí) a opět se na stejném místě rozchází, a sice od 14:30 hodin.

 

Výchova a vzdělání

Naše mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem: "AŤ JE LÉTO NEBO ZIMA, POD CIMBURKEM, TAM JE PRIMA"

ŠVP MŠ Městečko Trnávka

Náš školní vzdělávací program je sestaven podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vychází z podmínek a možností naší mateřské školy, z analýzy současného stavu, respektující tradice mateřské školy, potřeby dětí a požadavky rodičů.

Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu je členěn do integrovaných bloků společných pro celou MŠ. Motivace vychází ze čtyř ročních období a významných událostí a svátků kalendářního roku.

ŠVP je k nahlédnutí v šatně tříd mateřské školy.

 

 Usilujeme zejména o to:

  • Aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí a příjemnou zkušeností.
  • Aby se všechny děti v mateřské škole cítily spokojené a v bezpečí, protože jen pak se mohou zdravě rozvíjet a efektivně vzdělávat v rámci svých možností.
  • Aby čas strávený v mateřské škole byl zdrojem dobrých základů do života i dalšího vzdělání.
  • Aby výchova a vzdělání bylo postaveno na promyšleném, odborném, ale i lidsky a společensky hodnotném základě.
  • Abychom vytvářeli příznivé materiálně – technické zázemí pro výchovně vzdělávací činnost, stravování i realizaci nadstandardních aktivit.